LUWEX, a.s.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s články 12, 13 a 14 Nařízení GDPR (dále jako „Informace“)

Tyto informace popisují způsob, jakým správce Luwex, a.s., se sídlem na adrese Stará Spojovací 2418/6, 19000 Praha 9, Česká republika, IČO: 00138207, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, zpracovává osobní údaje získané pomocí kontaktního formuláře na www stránce www.luwex.cz/covid-19. Je-li některá část těchto informací nejasná nebo nesrozumitelná, rádi Vám vysvětlíme jakýkoliv pojem nebo část textu. Osobní údaje zpracováváme v souladu s požadavky Nařízení GDPR, zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a dalšími obecně závaznými zákonnými předpisy.

1. ZÁKLADNÍ TERMÍNY

a. Osobní údaje – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, např. jméno, příjmení, název okresu / společnosti, město, e-mailová adresa, telefonní číslo, doplňující poznámky zákazníka, atd.

b. GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

c. Subjekt údajů – fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají.

d. Zpracování osobních údajů – činnost nebo soubor operací, které správce nebo zpracovatel provádí s osobními údaji.

e. Správce – fyzická nebo právnická osoba, která stanovuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

f. Účel zpracování osobních údajů – jasně vymezený nebo stanovený záměr zpracovávat osobní údaje, který souvisí s určitou činností.

g. Oprávněný zájem – zájem správce nebo třetí strany, který s sebou nese potřebu zpracovávat osobní údaje, pokud před tímto zájmem nemají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů.

h. Příjemce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty.

i. Zákazník – fyzická osoba, které poskytujeme službu.

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnými správci osobních údajů jsou:

Správce: Luwex, a.s.
Právní forma: akciová společnost
IČO 00138207
Sídlo: Stará Spojovací 2418/6, 190 00 Praha 9, Česká republika
E-mail: info@luwex.cz

 

3. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Účel Právní základ
Vytvoření komunikačního kanálu mezi potenciálním zákazníkem a provozovateli prostřednictvím online formuláře.

Dle obsahu dotazu:

 Článek 6 (1), písmeno b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

 Článek 6 (1), 1 písmeno f) GDPR – oprávněný zájem správců na zpracování údajů osob, které je kontaktovaly v případě, že nebyla uzavřena žádná smlouva.

4. PRÁVNÍ ZÁJMY SPRÁVCE NEBO TŘETÍ STRANY

Oprávněný zájem Charakteristika

Zpracování osobních údajů osob, které kontaktovaly správce prostřednictvím online formuláře.

 

Správci mají oprávněný zájem na zpracování osobních údajů osob, které je kontaktovaly prostřednictvím online formuláře zveřejněného na www stránce. Subjekt údajů dobrovolně poskytuje údaje správci za účelem navázání kontaktu. Pokud fyzická nebo právnická osoba neuzavře se správcem žádnou smlouvu, zpracování bude založeno na oprávněných zájmech správců.

5. PŘÍJEMCI A PŘENOS DO TŘETÍ ZEMĚ

Společní správci nezpřístupní údaje získané prostřednictvím online formuláře žádnému příjemci a neposkytnou je žádné třetí zemi ani mezinárodní organizaci.

6. DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Osobní údaje uchováváme ve formě, která umožňuje stanovení maximální doby, která je nezbytná k dosažení účelu zpracovávání osobních údajů. Data budou uchovávána po dobu trvání smluvního vztahu se správcem až do uplynutí promlčecích lhůt vyplývajících ze smluvního vztahu nebo do skončení vyřízení poptávky v případě, že nedojde k uzavření smluvního vztahu.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekty údajů mají následující práva:

a. Informace o zpracování osobních údajů

Obsah informace obsahuje zejména totožnost a kontaktní údaje správce, účely zpracování, kategorie příslušných osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o přenosu osobních údajů do třetích zemí, dobu uchovávání, oprávněné správce, přehled vašich práv, možnost kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace o tom, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

b. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, zda se osobní údaje zpracovávají nebo nikoliv, a pokud ano, máte právo na přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích příslušných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, době uchovávání osobních údajů, informacím o právu podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, informacím o zdroji osobních údajů, informacím o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informacím a zárukám v případě přenosu osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na kopii zpracovávaných osobních údajů.

c. Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na opravu nesprávných osobních údajů. S ohledem na účel zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, včetně poskytnutí doplňujícího prohlášení.

d. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých případech vymezených zákonem jsme povinni vymazat osobní údaje subjektu údajů. Každá taková žádost podléhá samostatnému posouzení, zda byly splněny podmínky, protože jakožto správce můžeme být vázáni zákonnou povinností nebo můžeme zpracovávat osobní údaje na základě oprávněného zájmu. Pokud náš oprávněný zájem (nebo oprávněný zájem třetí strany) převáží nad zájmy subjektu údajů, jsme oprávněni dále zpracovávat osobní údaje pro daný účel.

e. Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů může požádat správce, aby omezil zpracování osobních údajů, pokud nastane některá z následujících situací:

– subjekt údajů odmítl přesnost osobních údajů; po dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost osobních údajů;

– zpracování osobních údajů je nezákonné, ale subjekt údajů odmítá údaje vymazat a místo toho vyžaduje omezení jejich používání;

– správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale žádá, aby subjekt údajů určil, vykonal nebo obhájil právní nároky;

– subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů v konkrétních situacích dle Nařízení GDPR (úkol ve veřejném zájmu, oprávněný zájem správce nebo profilování), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné zájmy správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

f. Právo na přenositelnost údajů

Pokud subjekt údajů požaduje, abychom jeho osobní údaje přenesli jinému správci, přeneseme jeho osobní údaje ve vhodném formátu určenému subjektu, pokud nám v tom nebrání žádné zákonné nebo jiné významné překážky.

g. Právo vznést námitku vůči automatizovanému individuálnímu rozhodování

Subjekt údajů může kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem pro účely přímého marketingu založeného na oprávněném zájmu správce, a kdykoliv zpracováváme osobní údaje na základě oprávněného zájmu nebo ve veřejném zájmu, včetně profilování.

h. Zpracování na základě souhlasu (právo na odvolání souhlasu)

V případě, kdy je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů ve smyslu článku 6 (1), 1 písmeno (a) Nařízení GDPR, nebo článku 9 (1); 1 písmeno a) Nařízení GDPR, mají subjekty údajů právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Takové odvolání souhlasu nijak neovlivní zákonnost zpracování na základě souhlasu poskytnutého před jeho odvoláním.

i. Právo podat návrh, stížnost, stížnost dozorovému orgánu

Subjekty údajů mohou kdykoliv podat návrh, podnět nebo stížnost ohledně zpracování osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky se sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 234 665 800, www stránka: www.uoou.cz.

Lhůta na odpověď

Vyjádření a v případě potřeby informace o přijatých opatřeních poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Tuto lhůtu můžeme v případě potřeby a z důvodu náročnosti a vysokého počtu žádosti prodloužit o dva měsíce. O prodloužení lhůty, včetně zdůvodnění, subjekt údajů vyrozumíme.

Kontaktní místo

Subjekty údajů mohou uplatňovat individuální práva u správce e-mailem na adrese: info@luwex.cz nebo písemně na korespondenční adrese: Stará Spojovací 2418/6, 190 00 Praha 9, Česká republika.

Všechna oznámení a sdělení o uplatněných právech poskytujeme bezplatně, avšak v případě, kdy je žádost zcela zřejmě nepodložená nebo nepřiměřená, zejména pokud je podána opakovaně, jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek s ohledem na administrativní náklady, nebo její vyřízení zcela odmítnout. V případě opakovaných žádostí o kopie zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo účtovat přiměřený poplatek k pokrytí administrativních nákladů.

8. POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí osobních údajů prostřednictvím online formuláře je dobrovolné, poskytnutí údajů nám jakožto správci, který je soukromým subjektem, tedy není vyžadováno zákonem. Pokud s námi chcete uzavřít smlouvu, poskytnutí osobních údajů může být nezbytné k uzavření smlouvy. V takovém případě je poskytnutí údajů smluvním závazkem. Subjekt údajů není povinen poskytnout své osobní údaje, poskytuje je dobrovolně. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů nemá negativní důsledky pro subjekt údajů.

9. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Správce nepoužívá tzv. automatizované individuální rozhodování, včetně profilování.

10. ZPRACOVÁNÍ PRO JINÝ ÚČEL

Při zpracování údajů dodržujeme zásadu omezení účelu, což znamená, že zpracováváme data pouze na základě vymezeného, výslovně uvedeného a oprávněného účelu, vyjma případů, kdy data zpracováváme pro slučitelný účel. Zpracování pro jiný účel může být založeno také na souhlasu příslušné osoby, právu Evropské unie nebo právu České republiky. Abychom před zpracováním zjistili, zda je jiný účel slučitelný s účelem, pro který byly osobní údaje původně získány, provádíme tzv. test slučitelnosti, kdy zohledníme:

a. jakoukoliv souvislost mezi účely, pro které byly osobní údaje získány, a účely zamýšleného dalšího zpracování;

b. okolnosti, za kterých byly osobní údaje získány, zejména ohledně vztahu mezi subjekty údajů a správcem;

c. povahu osobních údajů, zejména to, zda jsou zpracovávány konkrétní kategorie osobních údajů v souladu s článkem 9 Nařízení GDPR nebo osobní údaje týkající se kriminalizace trestných činů a přečinů dle článku 10 Nařízení GDPR;

d. možné důsledky zamýšleného dalšího zpracování pro příslušné osoby;

e. existenci vhodných ochranných opatření, jako např. kódování nebo pseudonymizace.

11. PŘEHLED VYBRANÉ LEGISLATIVY V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

– Charta základních práv Evropské Unie (článek 8);

– Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

– Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (konsolidovaná verze);

– Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikacích, v platném znění;

– Ústava České republiky;

– Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;

– Návod Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky pro posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

12. ZMĚNY PRAVIDEL PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máme právo změnit znění těchto pravidel pro zpracování osobních údajů, zejména v případě potřeby začlenění legislativních změn nebo změn účelu a prostředků zpracování. V případě změn pravidel zpracování osobních údajů, které by mohly ovlivnit práva subjektů údajů, je o tom vhodným způsobem a včas informujeme.

Tento dokument je pravidelně aktualizován.

Poslední aktualizace: 17. 03. 2021

Sídlo společnosti

Luwex, a.s.
Stará Spojovací 2418/6
190 00 Praha 9
tel.: (+420) 266 310 379
e-mail: info@luwex.cz

Provozovna Milevsko

Luwex, a.s.
J. A. Komenského 1386
399 01 Milevsko
tel.: (+420) 722 963 492
e-mail: info@luwex.cz

Provozovna Liberec

Luwex, a.s.
Dr. M. Horákové 81/117
460 06 Liberec 6
tel.:(+420) 727 812 915
e-mail: info@luwex.cz

IČO: 00138207   I   DIČ: CZ00138207

© Copyright 2020 Luwex, a.s.